Report – Jobb, liv och hållbarhet

Posted in: Report

Flera viktiga globala drivkrafter håller just nu på att forma om vår livsstil och vårt arbetsliv. De övergripande stora krafterna som accel- ererat ett skiftande fokus är klimatkrisen och den globala pandemin. I sin tur driver dessa två på omställning till ökat distansarbete, co- working, “the great resignation”, livsstils-förändringar, flyttmönster, teknikutveckling och mycket mer som direkt påverkar hur vi i fram- tiden kommer att vilja arbeta. 

Men medan vi alltmer anpassar oss till en förändrad arbetssituation med hybridarbete som ett uppseglande nytt normalt tillstånd för många, kopplar vi sällan det till hållbarhet i den utsträckning som vi skulle kunna. Detta trots att hållbarhet fått ett allt större utrymme i samhället, inom näringslivet och för konsumenter och anställda. 

Utifrån ett samhällsperspektiv har hållbarhet också fått ett tydligare globalt sammanhang där Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är en gemensam utgångspunkt, drivkraft och ram- verk för åt vilket håll utvecklingen behöver gå. Agendans huvudsakliga syfte har ett bredare perspektiv än det som rör det svenska näringslivet, men förutsättningarna för att uppnå syftet är vårt gemensamma ansvar. 

Hållbarhet har därför blivit en affärsmässig förutsättning och tydlig utgångspunkt för att forma hållbara strategier inom näringslivet och politiken. 

Rapporten är skriven av The Remote Lab tillsammans med Alecta Fastigheter.

Download the full report (in Swedish)